Organs de Govern

Et presentam els distints òrgans de govern de l’Ajuntament de Llucmajor.

Batle: Correspon al batle-president dirigir el govern i l’administració municipal, com també exercir les altres atribucions que li atorga la legislació vigent, entre les quals trobam l’organització de les àrees que integren el govern municipal i dels departaments, serveis i altres ens que constitueixen l’administració municipal. Així mateix, és atribució del batle-president la representació l’Ajuntament, sense perjudici que pugui delegar-la. En els casos de vacant, absència o malaltia, és substituït pels tinents de batle, en l’ordre i amb les competències que es deriven del seu nomenament.

Tinents de batle: Regidors designats lliurement pel batle per substituir-lo en cas d’absència.

Ple: Celebra una sessió ordinària cada mes, si bé a tal efecte es declara inhàbil el mes d’agost, llevat que circumstàncies de caràcter extraordinari obliguin a celebrar la sessió o sessions d’aquesta naturalesa que calguin. Presidit pel batle, està constituït pels vint-i-un membres elegits de les diferents candidatures presentades a les darreres eleccions municipals.

Junta de govern local: Òrgan col·legiat integrat pel batle i un nombre de regidors designats per ell mateix, no superior al terç del nombre legal dels regidors que corresponen al municipi. Li pertoca assistir el batle en l’exercici de les seves funcions i dur a terme totes les atribucions que li hagin delegat.

Comissions informatives: Òrgans col·legiats sense atribucions resolutòries que tenen per funció estudiar, informar o consultar els assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple o de la Comissió de Govern -quan aquesta actuï amb competències delegades pel Ple-, llevat de quan s’hagin d’adoptar acords declarats urgents. Hi estan representats, proporcionalment, tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament.