Convenis

2020
Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Llucmajor per al finançament de les prestacions econòmiques que atorguen els ajuntaments o mancomunitats de municipis a persones especialment vulnerables per fer front a les situacions d’urgent necessitat derivades de la COVID-19 pel període 2020 (CONVENI UGN-COVID)
Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de Llucmajor per a la implementació de serveis especialitzats i prestacions econòmiques als serveis socials dels municipis de Mallorca pel període 2020-2021
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Associació Estel de Llevant per a la inserció laboral de persones amb discapacitat
Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar cursos i tallers de conversa de llengua catalana en les convocatòries d’octubre de 2019, gener de 2020 i febrer-maig de 2020
Conveni entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Hotel Best Delta, de l’urbanització Puigderrós, per a la utilització temporal d’una part de l’establiment hoteler
Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i l’Ajuntament de Llucmajor, per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per als anys 2020-2021
Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament de Llucmajor per a la dotació d’eines informàtiques per la gestió dels serveis comunitaris bàsics
Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor pel desenvolupament d’activitats del catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca durant el període comprès entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de setembre de 2021 al municipi de Llucmajor
Convenio de colaboración entre el Ajuntament de Llucmajor y la delegación en España de la Fundación British Council para la realización de pruebas oficiales de lengua inglesa
Convenio de colaboración para la realización de prácticas de estudiantes en ciencias de la actividad física y del deporte entre el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez y el Ajuntament de Llucmajor
Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament de Llucmajor per a l’accés a les dades personals de les persones sol·licitants d’atenció a la dependència
Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de llucmajor i la fundació Aspas
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’IES Llucmajor per a la utilització de les instal·lacions esportives del centre
Conveni marc de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor que regirà la gestió de les subvencions destinades a families consistent en un ajut econòmic de les despeses derivades de la inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de lleure d’estiu an l’any 2020 en l’illa de Mallorca
Conveni per el qual l’Ajuntament de Llucmajor encomana a la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT, l’extensió dels serveis públics electrònics
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Associació Gaticos i Perretes de Mallorca, en matèria de control ètic de les colònies felines i la millora del benestar dels animals de companyia
Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, IMAS, i l’Ajuntament de Llucmajor per al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials que tinguin per objecte atendre exclusivament persones especialment vulnerables i finançar projectes i contractacions laborals necessàries per fer front a les situacions extraordinàries derivades del COVID-19 descrites a l’article 1.2 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per a dur a terme accions incloses al pla d’acció per l’energia sostenible i el clima
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per actuacions relatives a la convocatoria consolidada de subvencions per a dur a terme activitats o projectes de participació ciutadana i de suport a l’acció voluntaria per a l’any 2020
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i un professional de l’educació en l’àmbit STEAM per a la realització d’activitats educatives d’interès general
2019
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per dur a terme actuacions relatives al pacte de batles i batlesses de Mallorca
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Agència Tributària de les Illes Balears, ATIB, en matèria de gestió tributària de l’impost sobre activitats econòmiques
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Agència Tributària de les Illes Balears, ATIB, en matèria de gestió tributària de la taxa per la prestació de serveis relatius a la recollida i el tractament de residus sòlids urbans
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i els municipis de l’illa de Mallorca on es faràn les actuacions d’exhibició folklòriques del Mallorca World Folk Festival 2019
Conveni de col·laboració amb un profesional de l’educació en l’àmbit Steam per a la realització d’activitats educatives d’interes general
Conveni entre l’Ajuntament de Llucmajor i el Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i la Delegació a Espanya de la Fundació British Council
Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar tres tallers de conversa de llengua catalana en la convocatoria d’estiu de 2019
Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per dur a terme actuacions relatives a la subvenció 2019 per a control de felins assilvetrats a zones urbanes de Mallorca
Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, IMAS, i l’Ajuntament de Llucmajor, per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2019
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Editorial MIC per a la promoció de les diverses festes d’estiu el 2019
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajos i l’Editorial MIC per a la promoció de les fires de Llucmajor any 2019 (473 edició)
Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serves Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Llucmajor per desenvolupar el programa «ALTER», d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i Solidaridad Intergeneracional, Asociación de Personas Mayores y Familiares, per a la realització d’intervencions que millorin la qualitat de vida de les persones majors, dependents, persones amb discapacitat, familiars a càrrec i dones rurals, apostant per la seva inclusió social plena
2018
Addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Llucmajor per al desenvolupament d’accions formatives dins el marc del programa «ALTER» d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar
Addenda al Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Llucmajor en matèria d’educació de persones adultes en el municipi de Llucmajor per al curs escolar 2017-2018
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Ajuntament de Palma per a definir un protocol de col·laboració entre administracions públiques amb motiu del Carnaval de s’Arenal de l’any 2018
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i Alternatilla Associacio Cultural per als serveis de venda d’entrades TicketIB
Conveni de col·laboració amb el Club de Tennis Llucmajor per a la utilització de les pistes del camp municipal d’esports de Llucmajor
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’editorial MIC per a la promoció de les fires de Llucmajor (472 edició)
Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, IMAS, i l’Ajuntament de Llucmajor per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2018
Conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, IMAS, i l’Ajuntament de Llucmajor pe al desplegament de projectes de suport psicosocial i intervenció en infància i família per a ajudes a famílies amb menors en situació de greu i urgent necessitat, als municipis de Mallorca pel període 2018-2019
Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Llucmajor per organitzar tallers de conversa de llengua catalana en la convocatoria de febrer-maig de 2018
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’entitat conservadora Maioris Decima
Conveni entre l’Ajuntament de Llucmajor i Mercadona SA per dur a terme les obres de reparacio i fresat d’una sèrie de trams de diverses vies del nucli urbà de Llucmajor
Conveni entre l’Ajuntament de Llucmajor i l’Associacio Persones Majors Badies de Llucmajor per a la gestió d’un centre social per a la tercera edat
Conveni entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Llucmajor per a la restauració i posterior visita pública a set eines/màquines de la colecció etnològica
Conveni de cessió temporal d’un vehicle per a la recollida selectiva entre EMAYA i l’Ajuntament de Llucmajor
Conveni de col·laboració amb l’entitat FamilySearch International per a crear i compartir imatges digitals de l’Arxiu Històric de l’Ajuntament de Llucmajor
Conveni de col·laboració entre l’ Ajuntament de Llucmajor i d. MPB, relatiu al pas del Camí del Puig de ses Bruixes inclòs a l’itinerari de la ruta turística de senderisme