José Luis Huescar Villar

Partit: PSOE
Càrrec: Regidor
Contacte: jlhuescar@llucmajor.org

Els regidors sense dedicació percebran, en concepte de indemnització per assistència fins un import màxim anual de 12.139,44 €, que es percebran per l’assistència efectiva al Ple:606,96 € i a Comissió informativa:202,33 €.

Declaració de bens i d’activitats